متن سربرگ خود را وارد کنید

ااﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء، ﺑھﻤﺮاه ﮔﺬرﻧﺎﻣه ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ
1 - ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ٦ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ورود و داﺷﺘﻦ دو ﺻﻔﺤه ﺳﻔﯿﺪ روﺑﺮوی ھﻢ 2- اراﺋه ﮔﺬرﻧﺎﻣه ﺟﺪاﮔﺎﻧه ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﻋﮑﺲ
2 قطعه عکس 4/5*3/5 رنگی ﺗﻤﺎم رخ ﺑﺎ زﻣﯿﻨه روﺷﻦ ﮐﺎﻣﻼً از روﺑﺮ ﺑﺪون لبخند بدون عینک ﮔﺮدی ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ٧٠ ﺗﺎ ٨٠ درﺻﺪ ﻋﮑﺲ، ﭼﮭﺮه ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای ٦ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣه و وﯾﺰاھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﺻﻞ و ﺗﺮﺟﻤه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣه
ﮔﻮاھﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺻﻞ ﮔﻮاھﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺮ و اﻣﻀﺎء ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻘﻂ ﺑه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﭘﺎﺳﭙﻮرت زﻣﺎن ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ ﺣﺴﺎب حداکثر ١٠ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺑه ﺳﻔﺎرت ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ A4ﺑﺎﺷﺪ 1- ﺣﺴﺎبھﺎی ﺟﺎری : ﮐﺎرﮐﺮد ﺳه ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑه ھﻤﺮاه ﮔﻮاھﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮑﺴﺎن 2- ﮔﻮاھﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮔﺮدش ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺳﻮد ﺑه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از طﺮف ﺑﺎﻧﮏ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮭﺮ ﺷﻌﺒه و اﻣﻀﺎء ﺑﺎﻧﮏ (اراﺋه ﮔﻮاھﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﮔﺮدش ﺳﻮد ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ)
اراﺋه ھﻤﺰﻣﺎن ﮔﻮاھﯽ ﺗﻤﮑﻦ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺴﺎب ﺳه ﻣﺎھه اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب و ﮔﻮاھﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ و ﺗﺮﺟﻤه ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺻﻞ و ﺗﺮﺟﻤه ﻣﺪارک ﺷﻐﻠﯽ
1- ﭘﺰﺷﮑﺎن : ﭘﺮواﻧه ﻣﻄﺐ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑه ھﻤﺮاه ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮق از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﭘﺮواﻧه داﺋﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﺎرت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری 2- وﮐﻼ 3- ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ: ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣه از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻤﺖ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ، ﺳﻤﺖ و ﻧﺎم ﻓﺮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮاھﯽ ﺷﻐﻠﯽ، آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه ها: ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق، آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ: ﮔﻮاھﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑه ﮐﺎر از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮطه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻤﺖ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾه ﻣﺮﺧﺼﯽ، ﺳﻤﺖ و ﻧﺎم ﻓﺮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮاھﯽ ﺷﻐﻠﯽ، آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮق و ﺳﺎﺑﻘه ﺑﯿﻤه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮدن: ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ / آﮔﮭﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ، آﺧﺮﯾﻦ آﮔﮭﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات معلمان، اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه : اﺻﻞ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑه ﮐﺎر ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻤﺖ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ،ﺳﻤﺖ و ﻧﺎم ﻓﺮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮاھﯽ ﺷﻐﻠﯽ، آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮق داﻧﺶ آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: اﺻﻞ و ﺗﺮﺟﻤه ﻧﺎﻣه اﺷﺘﻐﺎل ﺑه ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان زﯾر 18 سال
ﮐه ﺑﺪون ھﻤﺮاھﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣه ﻣﺤﻀﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز به ﺗﺮﺟﻤه ﺑه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارد
اﺻﻞ و ﺗﺮﺟﻤه ﻣﺪارک ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ھﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢھﺎی ﺧﺎﻧﮫدار
1- پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی و آخرین فیش حقوق از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی )معتبر برای سال جاری 2- وکالا : پروانه وکالت 3- مشاغل دولتی : حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، سمت و نام فرد امضا کننده گواهی شغلی، آخرین فیش حقوقی 4- بازنشسته ها : حکم بازنشستگی، آخرین حکم افزایش حقوق، آخرین فیش حقوقی 5- مشاغل غیردولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، سمت و نام فرد امضا کننده گواهی شغلی، آخرین فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر شرکت 6- در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات 7- معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی،سمت و نام فرد امضا کننده گواهی شغلی، آخرین فیش حقوق 8- دانش آموزان، دانشجویان : اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل
برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آنها سفر می کنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد
اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانهدار
تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق
حضور کلیه مسافرین )به جز افراد زیر 12 سال( جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری VFS الزامی میباشد ولی برای افرادی که در ۵ سال گذشته ویزای شنگن )به جز یونان و ایتالیا( دریافت نموده اند، این امکان وجود دارد که بدون حضور در سفارت درخواست ویزا نمایند با این توضیح که اگر ضرورت توسط سفارت اعالم گردد متقاضی الزم است در زمان مقرر جهت انگشت نگاری به مرکز انگشت نگاری VFSمراجعه نماید. لذا امضاء فرم سفارت و فرم وکالتنامه برای آن دسته از متقاضیان ضروری بوده و برای درخواست متقاضیان زیر 18 سال، امضاء پدر و مادر همزمان اجباری می باشد.
افرادی که در 3 سال گذشته سابقه رد ویزا از حوزه شنگن را داشته اند، ارائه نامه رد ویزا از سفارت مربوطه الزامی است.
اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینشده برای هر نفر به مبلغ حداقل 100000000 تومان در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن های بیشتر متعاقبا گردد. ً اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت اعالم
الزم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد
ارائه کارت واکسن مورد تائید کشور سوئیس.)فایزر، مدرنا، جانسون، آسترازنکا، سینوفارم، سینوواک