متن سربرگ خود را وارد کنید

اصل پاسپورت
اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورت های قدیمی که درآنها ویزا درج شده است
عکس جدید
یک قطعه عکس جدید ٥.٤* ٥.٣ رنگی زمینه سفید
ترجمه شناسنامه
ترجمه شناسنامه وکارت ملی و سند ازدواج و کارت پایان خدمت
اطلاعات فردی
تکمیل فرم های اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر کدام از متقاضیان
مدارک مالی
مدارک مالی شاملنامه تمکن به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک، گردش چهار ماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه وی باشد و گواهی سپرده بلند مدت )در صورت وجود( ، مدارک دیگری هم چون گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل و اجاره نامه نیز میتواند تمکن مالی شما را نشان دهد
ترجمه اسناد ملکی
مدارک شغلی
مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی ) با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر و مدت زمان موافقت شده با مرخصی (، ترجمه دو فیش حقوقی آخر و حکم کارگزینی برای کارمندان، ترجمه روزنامه رسمی "آگهی تاسیس" شرکت و آگهی تغییرات و تصمیمات و لیست حقوق و بیمه کارکنان و برگه های مالیاتی و گردش ششماهه حساب شرکت برای کارفرمایان، کارت بازرگانی و گواهی اتاق بازرگانی برای تجار، پروانه دائم طبابت و پروانه مطب و دانشنامه برای پزشکان، پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت برای مهندسین، پروانه بهره وری برای کارخانه داران، جوازکسب برای کاسبان، ترجمه حکم بازنشستگی و فیش مستمری بگیری برای بازنشستگان
دعوتنامه
دعوتنامه با ذکر نام کامل فرد دعوت کننده، تاریخ تولد، آدرس و تلفن در کانادا، عنوان شغلی، وضعیت اقامت، شرایط خانوادگی و ذکر اطلاعات اعضای خانواده " تعداد و نام افرادی که با شما زندگی میکنند، نوشته شود." و اطلاعات فرد یا افراد دعوت شونده شامل نام، تاریخ تولد، آدرس و تلفن، نسبت با دعوت کننده، دلیل سفر، مدت زمانی کھ قرار است در کانادا اقامت داشتھ باشد، شد، محل اقامت، قصد وی برای ترک خاک کانادا و این که هزینه های وی در مدت زمان اقامت به عهده چھ کسیست. دعوتنامه پس از تنظیم به مهر و امضای دفتر ثبت public Notary برسد.. در صورت امکان، نسبت فرد دعوت کننده با دعوت شونده از طریق ترجمه شناسنامه ها مشخص شود. ارائه اسکن کارت شهروندیcard citizenship Canadian یا شناسنامه کاناداییcertificate birth Canadian یا کارت اقامت card PR از سوی فرد دعوت کننده الزامی است. هم چنین سایر مدارک فرد دعوت کننده شامل گواهی اشتغال بهکار، نامه بانک، برگه های مالیاتی assessment of Notice و فرم های T1 یا T4 تاثیر بسیار زیادی در ویزا شدن دعوت شونده دارند
در صورت عدم وجود دعوتنامه رزرو هتل و شرح آیتینری سفر الزامیست.
رزرو بلیط رفت و برگشت به کانادا