متن سربرگ خود را وارد کنید

ﻓرم درﺧواﺳت France-Visas
وﯾزای ﺷﻧﮕن، ﮐه ﺑه ﺻورت آﻧﻼﯾن در ﺳﺎﯾت ﭘر ﺷده اﺳت
برگه رسید French-Visas
ھﻣراه ﺷﻣﺎره ارﺟﺎع ﮐه ﺑه اﺳم ﺷﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت
عکس
دو ﻗطﻌه ﻋﮑس رﻧﮕﯽ ﺑﺎ زﻣﯾﻧه روﺷن، ﮐﻣﺗر از ٦ ﻣﺎه اﺧﯾر، در اﺑﻌﺎد ٤.٥*٣.٥ ﮐه ٧٠ اﻟﯽ ٨٠ درﺻد آن ﺻورت ﺑﺎﺷد
پاسپورت
ﮐﭘﯽ ﺻﻔﺣه اول ﭘﺎﺳﭘورت ﺑه همراه ﮐﭘﯽ وﯾزاھﺎی ﺷﻧﮕن ﻗﺑﻠﯽ و ﻣﮭرھﺎی ورود و ﺧروج آﻧﮭﺎ در ﺻورت وﺟود
ترجمه
ﺗرﺟﻣه ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣه ﺑه زﺑﺎن ﻓراﻧﺳه ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ملیت فرانسوی
در ﺻورﺗﯽ ﮐه ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ھﻣﺳر اﯾﺷﺎن دارای ﻣﻠﯾت ﻓراﻧﺳوی هستند، اراﺋه ﻣدارک زﯾر اﻟزاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد: (Acte de Naissance) گواهی تولد فرزند فرانسوی (Acte de Mariage) ﮔواهی ازدواج ﻓراﻧﺳوی ﮐﭘﯽ ﭘﺎﺳﭘورت ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻓراﻧﺳوی ﻓرزﻧد ﻓراﻧﺳوی ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ھﻣﺳر اﯾﺷﺎن
ﮐودﮐﺎن زﯾر ١٨ﺳﺎل
در ﺻورﺗﯽ ﮐه ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن و ﯾﺎ ھردو در ﺳﻔر ھﻣراه آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد، اﺟﺎزه ﻣﺣﺿری ﺧروج از ﮐﺷور اﻟزاﻣﯽ اﺳت
اﮔر به ﺳﻔر ﮐﺎری ﻣﯽ روﯾد
1- دﻋوﺗﻧﺎﻣه از ﺷرﮐت ﻓراﻧﺳوی 2- دﻋوﺗﻧﺎﻣه از ﮐﻧﻔراﻧس، ھﻣﺎﯾش، ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه – ﺑﺎ ذﮐر آدرس دﻗﯾﻖ ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم 3- دﻋوﺗﻧﺎﻣه از ﻣراﺳم و روﯾداد ھﻧری-ﻓرھﻧﮕﯽ – ﺑﺎ ذﮐر آدرس دﻗﯾﻖ ﻣﺣل ﺑرﮔزای ﻣراﺳم
ﻣدارک ﻣﺎﻟﯽ
رﯾزﮔردش ﺳه ﻣﺎه اﺧﯾر ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﮐﻣﺗر از ١٠ روز اﺧﯾر ( ﺗوﺟه داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد ﮐه ﻧﺎﻣه ﺗﻣﮑن ﻣﺎﻟﯽ ﺑه ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣورد ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد رﯾزﮔردش ﺧود را اراﺋه دھﯾد.)
مدارک ﻧﺷﺎن دھﻧده ھدف ﺳﻔر
اﮔر ﻗﺻد ﺑﺎزدﯾد و ﮔردش از ﻓراﻧﺳه و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه ﺷﻧﮕن را دارﯾد :1- ﮐﭘﯽ رزرو ھﺗل 2- اﮔر ﺻﺎﺣب ﻣﻠﮏ در ﻓراﻧﺳه ھﺳﺗﯾد، ﮐﭘﯽ ﺳﻧد ﻣﻠﮑﯽ ﺧود در ﻓراﻧﺳه
اﮔر ﻗﺻد ﺑﺎزدﯾد از ﺧﺎﻧواده، ﺑﺳﺗﮕﺎن و دوﺳﺗﺎن ﺧود در ﻓراﻧﺳه را دارﯾد
دﻋوﺗﻧﺎﻣه رﺳﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط ﺷﮭرداری، اﺻل و ﮐﭘﯽ دﻋوﺗﻧﺎﻣه رﺳﻣﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت و ﻧﺎﻣه ﮐﺗﺑﯽ ﻣورد ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﻣدارک ﮐﺎری-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗﻣﺎم ﻣدارک ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑه زﺑﺎن ﻓراﻧﺳه ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣه رﺳﻣﯽ ﺷوﻧد. اﮔر ﮐﺎرﻣﻧد هستید : (نامه اﺷﺗﻐﺎل ﺑه ﮐﺎر، ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻣﺎه، ﮐه ﻣوارد زﯾر را ذﮐر ﮐﻧد: ﺳﻣت ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام، ﺣﻘوق، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﺧﺻﯽ. – ﺣﮑم ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ بهمراه نامه ﻣرﺧﺻﯽ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت. سه ﻓﯾش ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای سه ﻣﺎه اﺧﯾر، اﮔر ﻣدﯾر ﯾﺎ ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺷرﮐت و ﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ دﻓﺗر ھﺳﺗﯾد: 1- روزﻧﺎﻣه رﺳﻣﯽ، آﮔﮭﯽ ﺛﺑت ﺷرﮐت، و آﮔﮭﯽ ﺗﻐﯾﯾرات در ﺻورت وﺟود 2- ﭘرواﻧه ﻓﻌﺎﻟﯾت اﮔر ﮐﺎرت ﻣﺑﺎﺷرت دارﯾد، اراﺋه ﭘرواﻧه ﮐﺳب اﺻﻠﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت. اﮔر ﻋﺿو ﻧظﺎم ﺧﺎﺻﯽ (ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ، ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ، ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ و ﻏﯾره) ھﺳﺗﯾد: 1- ﮐﺎرت ﻧظﺎم ﻣرﺑوطه ﮐه ﺑرای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد 2- ﮔواھﯽ ﯾﺎ ﭘرواﻧه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧظﺎم ﻣرﺑوطه اﮔر ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗه ھﺳﺗﯾد:ﺣﮑم ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺑه ھﻣراه ﻓﯾش درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺗﻣری اﮔر داﻧﺷﺟو ﯾﺎ ﻣﺣﺻل ھﺳﺗﯾد: ﮔواھﯽ اﺷﺗﻐﺎل ﺑه ﺗﺣﺻﯾل ﺑرای ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟﺎری اﮔر ﺷﺎﻏل ﻧﯾﺳﺗﯾد ﻣﺛﺎل : ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺧﺎنه دار: ﻣدارک ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ھﻣﺳر و ﯾﺎ ﻓردی ﮐه ھزﯾﻧه ھﺎی ﺳﻔر ﺷﻣﺎ را ﺗﻘﺑل ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑرﮔه ھﺎ در اﺑﻌﺎد A4 و ﯾﮏ رو ﺑﺎﺷﻧد. ﺳﺎﯾر اﺑﻌﺎد A5، ﻏﯾره و ﮐﭘﯽ ﭘﺷت و رو ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
روزھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣدارک اﻗﺎﻣت و ﺗﻌداد روز ھﺎی ﺑﯾﻣه ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺷﻣﺎ همﺧواﻧﯽ داﺷﺗه ﺑﺎﺷﻧد.
تمامی ﻣدارک ﻓﺎرﺳﯽ ﺑه ﻓراﻧﺳه ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣه رﺳﻣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد. ﻣﮭر داراﻟﺗرﺟﻣه رﺳﻣﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
در ﺻورت ﻋدم اراﺋه ھر ﮐدام از ﻣوارد طﺑﻖ ﻟﯾﺳت ﻣدارک و ﯾﺎ ﻋدم ﭘﯾروی از ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﺷده در ﺑﺎﻻ، ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھرﮔونه ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺗوﺳط ﺳﻔﺎرت ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺧواھد ﺑود.
فقط ﻣدارک ذﮐر ﺷده در ﻟﯾﺳت زﯾر را ﺗﮭﯾه ﮐﻧﯾد. از اراﺋه ﻣدارک ﻧﺎﻣرﺑوط و اﺿﺎﻓه ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
از ھﻣراه آوردن ﮐودﮐﺎن زﯾر ١٢ ﺳﺎل ﺑه ﻣرﮐز درﺧواﺳت روادﯾد اﮐﯾدا ﺧودداری ﮐﻧﯾد، ﺣﺿور آن ھﺎ ﺑه ھﯾﭻ ﻋﻧوان اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
سند ﻣﻠﮑﯽ در اﯾران ﺟزو ﻟﯾﺳت ﻣدارک ﻧﯾﺳت و ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﻧدارد.
زﻣﯾﻧه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﺧود را در ﻓرم ﺗﻘﺎﺿﺎ ذﮐر ﮐﻧﯾد.
حتما وﺟه ﻧﻘد ﯾورو ھﻣراه ﺧود داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد.
مدارک را ﻣﻧﮕﻧه ﻧﮑﻧﯾد.