متن سربرگ خود را وارد کنید

گذرنامه با امضاء دارنده آن، به همراه گذرنامه های قبلی
1- مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم 2- ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
شناسنامه
سند ازدواج
گواهی گردش 3 ماهه حساب بانکی
گواهی گردش 3 ماهه حساب بانکی با مهر و امضاء بانک به اضافه گواهی تمکن همان حساب (هر دو فقط به زبان انگلیسی) که تاریخ صدورگواهی حساب بانکی حداکثر 20 روز قبل از تاریخ انگشت نگاری و در سایز پرینت بانکی A4 باشد. 1-حساب های جاری: کارکرد 3 ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن 2- گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپردههای بانکی به همراه گردش 3 ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است
حداقل موجودی حساب
حداقل موجودی حساب برای هر نفر میبایست 200000000 تومان باشد.
مبلغ مانده و تاریخ صدور گردش 3 ماهه
مبلغ مانده و تاریخ صدور گردش 3 ماهه حساب بانکی ارائه شده میبایست با گواهی تمکن صادر شده یکسان باشد.
مبالغ واریزی یا برداشتی
متقاضی میبایست بابت تمام مبالغ واریزی یا برداشتی بالای 20 میلیون تومان مربوط به هرکدام از حساب های بانکی ارائه شده، رسید بانکی یا قبض مربوطه، فاکتور و ... را نیز ارائه نماید.
گردش حساب ها
قابل ذکر است در گردش حساب ها مبلغ حقوق، دریافتی اجاره خانه و سود سپرده باید مشخص باشد
در صورت خویش فرما بودن
علاوه بر حساب شخصی، در صورت خویش فرما بودن متقاضی، ارائه گواهی تمکن و گردش 3 ماهه حساب شرکت یا مرکز مربوطه به انگلیسی با مانده و تاریخ صدور یکسان الزامی است که در مورد گردش حساب شرکت ها نیز کلیه نقل و انتقاالت وجوه در مورد خرید و فروش های شرکت باید مشخص باشد
حسابهای بانکی
متقاضی نباید تا زمان صدور ویزا، مبالغ قابل توجهی از حسابهای بانکی ارائه شده برداشت نماید.
سند مالکیت
سند مالکیت و در صورت اجاره دادن ملک، اصل و ترجمه اجاره نامه ( که باید نوع کاربری و ارزش روز اسناد توسط متقاضی مشخص گردد)
مدارک شغلی
پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و فیش حقوقی 3 ماه آخر از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی در صورتی که صاحب داروخانه،کلینیک و مراکز درمانی،آزمایشگاه و ... هستند لیست بیمه برای 6 ماه آخر کارمندان
وکالا
پروانه وکالت
مشاغل دولتی:
حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و فیش حقوقی 3 ماه آخر به همراه کارت پرسنلی
بازنشسته ها:
ارائه آخرین حکم بازنشستگی، ارائه فیش حقوقی 3 ماه آخر و کارت بازنشستگی
مشاغل غیردولتی:
گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق 3 ماه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
در صورت خویش فرما بودن :
جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه کارمندان شرکت برای 6 ماه اخیر و برگ مالیاتی 3 سال آخر
معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه:
اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی 3 ماهه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
دانش آموزان ، دانشجویان:
اصل نامه اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، عالوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.
برای فرزندان زیر 18 سال
برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آنها سفر می کنند رضایت نامه محضری الزامی است
مدارک شغلی و مالی و ملکی همسر
مدارک شغلی و مالی و ملکی همسر برای خانم های خانه دار
تکمیل فرم مشخصات فردی
تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم فارسی مربوط به انگلیس به صورت کامل و دقیق
اصل تمام مدارک میبایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد که تا پایان فرآیند انگشت نگاری نزد شرکت باقی میماند.
تمام مدارک میبایست همراه با ترجمه رسمی (با مهر مترجم که از تاریخ صدور آن بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد و بدون نیاز به تائید یه دادگستری و وزارت امور خارجه به شرکت ارائه گردد.
موارد ذکر شده، جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد
حضور کلیه متقاضیان جهت انگشت نگاری در مرکزانگشت نگاری VFS الزامی است