متن سربرگ خود را وارد کنید

Schengen Visa Application from, signed and photo
فرم درخواست رواديد همراه باعکس ، همراه با امضا
Visa Fee
هزينه ويزابه يورو
Print of Appointment
پرينت وقت سفارت
Invitation (if applicable)
دعوتنامه در صورت داشتن اصل دعوتنامه پليس برای ويزای ديدار با خانواده
Hotel booking, Flight reservation, Travel insurance for schengen
رزرواسيون هتل، رزرواسيون پرواز هردو با تاريخ کامال يکسان، بيمه نامه مسافرتی برای مدت زمان سفر تمام اطالعات حتما به انگليسی باشد
Evidence of the employment
مدارک شغلی: نامه اشتغال به تحصيل يا کار ، فيش حقوقی، بيمه /مدراک ثبت شرکت جواز کسب آگهی تاسيس و تغييرات، پروانه پزشکی،کارت نظام پزشکی يامهندسی/ مدارک بازنشستگی و فيش و همچنين تمام موارد مربوط به شغل خود ترجمه اسپانيايی زير6 ماه اخير
Proof of financial means
نامه تمکن مالی از بانک + ريزگردش شش ماهه همان حساب هردو حتما به انگليسی و زير 1 ماه اخير صادر شده باشند
Evidence of assets
اسناد مالکيت ) ترجمه اسپانيايی زير 6 ماه( ارايه اختياری)
Spanish translation of the birth certificate
ترجمه شناسنامه تمام صفحات ترجمه اسپانيايی زير6 ماه اخير
Copies of all used pages of current passport
کپی تمام صفحات استفاده شده اعم از ويزا و مهر گذرنامه فعلی درصفحات جزا و سايز A4
Copies of all used pages of previous passports
کپی از تمام صفحات استفاده شده اعم از ويزا و مهر گذرنامه قبلی A4
Original passports
اصل گذرنامه امضا شده برای بزرگسالان
Original documents
اصل مدارک
ترتیب و لیست مدارک ویزای عمومی