انگلستان

 گذرنامه با امضاء دارنده آن، به همراه گذرنامه های قبلی  الف( مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم  ب( ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.  شناسنامه  سند ازدواج  گواهی گردش 3 ماهه حساب بانکی با مهر و امضاء بانک […]

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner