فرانسه

 دو قطعه عکس رنگی با زمینه روشن، کمتر از 6 ماه اخیر، در ابعاد 3.5*4.5 که 70 الی 80 درصد آن شامل صورت باشد.
 کپی صفحه اول پاسپورت به همراه کپی ویزاهاي شنگن قبلی و مهرهاي ورود و خروج آنها در صورت وجود
 ترجمه شناسنامه به زبان فرانسه یا انگلیسی. مهر مترجم رسمی کافی است.
 در صورتی که فرزند شما و یا همسر ایشان داراي ملیت فرانسوي هستند، ارائه مدارك زیر الزامی می باشند:
گواهی تولد فرانسوي (Acte de Naissance) یا گواهی ازدواج فرانسوی (Acte de Mariage)
 کپی پاسپورت یا کارت ملی فرانسوي
 در صورتی که همسر فرد عضو اتحادیه اروپا هستید، ارائه اصل پاسپورت اروپایی همسرتان جهت تایید برگه کپی الزامی می باشد.
 در غیر این صورت، هزینه کامل از شما اخذ می گردد.
 مدارك کاري-اجتماعی: تمام مدارك فارسی باید به زبان فرانسه یا انگلیسی صادر یا ترجمه شوند. مهر مترجم رسمی کافی است.
 نامه اشتغال به کار، با تاریخ صدور کمتر از یک ماه، که موارد زیر را ذکر کند: سمت شغلی، تاریخ استخدام، حقوق، تاریخ مرخصی، حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی نیز قابل قبول است.
 سه فیش حقوقی براي سه ماه اخیر
 روزنامه رسمی، آگهی ثبت شرکت، و آگهی تغییرات در صورت وجود
 دقت کنید که تنها ارائه آگهی تغییرات بدون ارائه روزنامه رسمی یا آگهی ثبت شرکت کافی نیست و به عنوان نقص مدرك تلقی می شود.
 پروانه کسب (اگر کارت مباشرت دارید، ارائه پروانه کسب اصلی الزامی است)

 اگر عضو نظام خاصی (نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام حقوقی و غیره) هستید
 کارت نظام مربوطه که براي سال جاري معتبر می باشد
 گواهی یا پروانه فعالیت نظام مربوطه
 حکم بازنشستگی به همراه فیش دریافت مستمري
 گواهی اشتغال به تحصیل براي سال تحصیلی جاري

 اگر شاغل نیستید (مثال : خانم هاي خانه دار)
مدارك شغلی و مالی همسر و یا فردي که هزینه هاي سفر شما را تقبل می کند
 براي کودکان زیر 18 سال، در صورتی که یکی از والدین و یا هر دو در سفر همراه آنها نباشند، اجازه محضري خروج از کشور الزامی است.
 ریزگردش سه ماه اخیر حساب بانکی به زبان انگلیسی با تاریخ صدور کمتر از 10 روز اخیر
 توجه داشته باشید که نامه تمکن مالی به تنهایی مورد قبول نمی باشد و حتما باید ریزگردش خود را ارائه دهید.
 برگه های ریزگردش سه ماه اخیر می بایست حتما در ابعاد A4 باشد. ابعاد دیگر (مانند A3 بانک ملی) قابل پذیرش نخواهد بود.
 کپی رزرو هتل
 کپی سند ملکی خود در فرانسه
 دعوتنامه رسمی صادر شده توسط شهرداري، اصل و کپی (دعوتنامه رسمی الزامی است و نامه کتبی مورد قبول نمی باشد)
 دعوتنامه از شرکت فرانسوي + رزرو هتل
 دعوتنامه از کنفرانس، همایش، نمایشگاه – با ذکر آدرس دقیق محل برگزاري مراسم + رزرو هتل
 دعوتنامه از مراسم و رویداد هنري/فرهنگی/ورزشی – با ذکر آدرس دقیق محل برگزاي مراسم + رزرو هتل
  ارائه اصل و کپی Convention d’Accueil + رزرو هتل در صورت وجود

 کپی بیمه مسافرتی حوزه شنگن، با مبلغ حداقل 30000 یورو، مهر شده توسط شرکت بیمه (مهر آژانس مسافرتی قابل قبول نمی باشد)
 کپی بلیط هواپیمایی پرواز رفت و برگشت