خدمات سفارت و کنسولگری های مختلف در ردیف حرفه ای ترین خدمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرندیس است.

از جمله ویزاهای مهم که در شهر اصفهان به صورت تخصصی انجام می شود، ویزای هندوستان و ویزای اسپانیا است.

ویزای هندوستان به صورت انحصاری در محل شرکت پرندیس و با تشریفات انگشت نگاری صورت می گیرد.سفارت ، انگشت نگاری رزرو وقت ، اصفهان ، پرندیس

ویزای الکترونیک هند نیز به صورت روزانه در شرکت پرندیس انجام می گیرد.

ویزای الکترونیک پس از عملیات انگشت نگاری در فرودگاه های مبدا در هند نهایی می شود و مسافر پس از عملیات انگشت نگاری اجازه ورود به کشور هند را پیدا می کند.

باید توجه داشت که ویزایی که به صورت انگشت نگاری در محل پرندیس انجام می گیرد ویزای قطعی بوده و دیگر نیازی به انگشت نگاری درفرودگاه های هند نخواهد بود.

ویزای مهم بعدی ویزای شنگن از مسیر کشور اسپانیا است.

خدمات انگشت نگاری ویزای اسپانیا نیز روزهای چهارشنبه هر هفته در صورت رسیدن به حد نصاب افراد صورت می گیرد.

در سایت شرکت پرندیس امکان رزرو تاریخ و ساعت مورد نظر بر اساس زمان مسافران محترم صورت می گیرد.

بارگذاری...

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.