انگلستان

 گذرنامه با امضاء دارنده آن، به همراه گذرنامه های قبلی
 الف( مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم
 ب( ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
 شناسنامه
 سند ازدواج
 گواهی گردش 3 ماهه حساب بانکی با مهر و امضاء بانک به اضافه گواهی تمکن همان حساب )هر دو فقط به زبان انگلیسی( که تاریخ صدورگواهی حساب بانکی
حداکثر 02 روز قبل از تاریخ انگشت نگاری و در سایز پرینت بانکی A4 باشد.
 الف(حساب های جاری: کارکرد 3 ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن
 ب(گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش 3 ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضاء بانک )ارائه گواهی تمکن برای
حساب گردش سود نیز الزامی است(
 حداقل موجودی حساب برای هر نفر میبایست 022.222.222 تومان باشد.
 مبلغ مانده و تاریخ صدور گردش 3 ماهه حساب بانکی ارائه شده میبایست با گواهی تمکن صادر شده یکسان باشد.
 متقاضی میبایست بابت تمام مبالغ واریزی یا برداشتی بالای 02 میلیون تومان مربوط به هرکدام از حساب های بانکی ارائه شده، رسید بانکی یا قبض مربوطه، فاکتور
و … را نیز ارائه نماید.
 قابل ذکر است در گردش حساب ها مبلغ حقوق، دریافتی اجاره خانه و سود سپرده باید مشخص باشد.
 علاوه بر حساب شخصی، در صورت خویشفرما بودن متقاضی، ارائه گواهی تمکن و گردش 3 ماهه حساب شرکت یا مرکز مربوطه به انگلیسی با مانده و تاریخ صدور
یکسان الزامی است که در مورد گردش حساب شرکتها نیز کلیه نقل و انتقالات وجوه در مورد خرید و فروش های شرکت باید مشخص باشد.
 متقاضی نباید تا زمان صدور ویزا، مبالغ قابل توجهی از حساب های بانکی ارائه شده برداشت نماید.
 سند مالکیت و در صورت اجاره دادن ملک، اصل و ترجمه اجاره نامه ) که باید نوع کاربری و ارزش روز اسناد توسط متقاضی مشخص گردد(
 مدارک شغلی
 الف( پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و فیش حقوقی 3 ماه آخر از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
 در صورتی که صاحب داروخانه، کلینیک و مراکز درمانی، آزمایشگاه و … هستند لیست بیمه برای 6 ماه آخر کارمندان
 ب( وکلا: پروانه وکالت
 ج(مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با
حقوق یا بی حقوق، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و فیش حقوقی 3 ماه آخر به همراه کارت پرسنلی
 د( بازنشسته ها: ارائه آخرین حکم بازنشستگی، ارائه فیش حقوقی 3 ماه آخر و کارت بازنشستگی
 ه( مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یابی
حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق 3 ماه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
 و( در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه کارمندان شرکت برای 6 ماه اخیر و برگ مالیاتی 3 سال آخر
 ز( معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی
بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی 3 ماهه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
 ح( دانش آموزان ، دانشجویان: اصل نامه اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی
 جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر
الزامیست
 7( برای فرزندان زیر 81 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آنها سفر می کنند رضایت نامه محضری الزامی است.
 1( مدارک شغلی و مالی و ملکی همسر برای خانم های خانه دار
 9( تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم فارسی مربوط به انگلیس به صورت کامل و دقیق
نکات قابل توجه:
• اصل تمام مدارک میبایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد که تا پایان فرآیند انگشت نگاری نزد شرکت باقی میماند.
• تمام مدارک میبایست همراه با ترجمه رسمی )با مهر مترجم که از تاریخ صدور آن بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد و بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و وزارت امور
خارجه( به شرکت ارائه گردد.
• موارد ذکر شده، جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد
• حضور کلیه متقاضیان جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری VFS الزامی است.