اسپانیا

فرم درخواست رواديد همراه باعکس ، همراه با امضا
 هزينه ويزا (به يورو)
 پرينت وقت سفارت
 دعوتنامه (در صورت داشتن) اصل دعوتنامه پليس برای ويزای ديدار با خانواده
 رزرواسيون هتل، رزرواسيون پرواز هردو با تاريخ کاملا يکسان، بيمه نامه مسافرتی برای مدت زمان سفر (تمام اطلاعات حتما به انگليسی باشد)
 مدارک شغلی: نامه اشتغال به تحصيل يا کار ، فيش حقوقی، بيمه /مدراک ثبت شرکت جوازکسب آگهی تاسيس و تغييرات، پروانه
پزشکی،کارت نظام پزشکی يامهندسی/ مدارک بازنشستگی و فيش و همچنين تمام موارد مربوط به شغل خود ( ترجمه اسپانيايی زير 6 ماه
اخير)
 نامه تمکن مالی از بانک + ريزگردش شش ماهه همان حساب (هردو حتما به انگليسی و زير 1 ماه اخير صادر شده باشند)
 اسناد مالکيت (ترجمه اسپانيايی زير 6 ماه) ارايه اختياری
 ترجمه شناسنامه تمام صفحات (ترجمه اسپانيايی زير 6 ماه اخير)
 کپی تمام صفحات استفاده شده (اعم از ويزا و مهر) گذرنامه فعلی درصفحات مجزا و سايز A4
 کپی از تمام صفحات استفاده شده (اعم از ويزا و مهر)گذرنامه قبلی A4
 اصل گذرنامه(امضا شده برای بزرگسالان)
 اصل مدارک